Stichting Peelraam

Basisschool 't Stekske is aangesloten bij Stichting Peelraam. Stichting Primair Onderwijs "Peelraam" is op 1 januari 2007 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Basisonderwijs Gezamenlijk Overleg Sint Anthonis en Rijkevoort (Goser) en Stichting Katholiek Basisonderwijs Mill C.A. (SKBOM).
Peelraam vormt het bevoegd gezag van 10 basisscholen met circa 2.000 leerlingen en 130 personeelsleden.

De 10 basisscholen zijn:
- Kindcentrum Leander, Sint Anthonis
- Pater Eymard, Stevensbeek
- Kindcentrum De Sprong, Wanroij
- Klimop, Rijkevoort
- De Klimop, Wilbertoord
- De LenS, Mill
- Matthias, Oploo
- De Schare, Sint Hubert
- 't Stekske, Langenboom
- De Zonnewijzer, Westerbeek

Zie ook www.peelraam.nl

Bestuursfilosofie
Peelraam werkt volgens het Raad van Toezicht model. In dit model heeft de Raad van Toezicht bevoegdheden overgedragen aan het College van Bestuur.
Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de resultaten van de stichting.

De Raad van Toezicht houdt dus toezicht op de uitvoering van het beleid op de scholen en de resultaten die behaald worden, maar toetst ook of scholen voldoen aan hun maatschappelijke opdracht.
Het College van Bestuur geeft leiding aan de directeuren en ziet erop toe dat binnen alle scholen goed onderwijs wordt gegeven dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen en dat alle scholen de opbrengsten halen die worden verwacht. De directeuren leggen verantwoording af aan het College van Bestuur over de resultaten die op hun school bereikt worden en over hun bijdrage aan de ontwikkeling van de stichting.

In deze structuur zijn de directeuren integraal verantwoordelijk voor goed onderwijs en de resultaten van hun school. Zij geven integraal leiding aan hun team. Binnen het strategisch beleid en de strategische kaders van de stichting hebben de directeuren de ruimte en de vrijheid om hun eigen beleid te voeren.

Missie en visie van Peelraam

Missie

In onze missie verwoorden we wat onze gezamenlijke opdracht is. Onze missie geeft richting aan het handelen van alle medewerkers van Peelraam en van de medewerkers van andere instellingen die voor Peelraam werken. Onze missie verwoorden we als volgt:

Peelraam biedt onderwijs dat:

- uitgaat van de individuele en unieke ontwikkelingskansen van ieder kind.

- recht doet aan ieders etnische en culturele achtergrond, geloofsovertuiging en levensbeschouwing.

- kinderen toerust om volwaardig te kunnen participeren in onze pluriforme samenleving en kenniseconomie.

Binnen Peelraam staat een aantal waarden centraal. Deze waarden geven aan wie we zijn, waarvoor wij staan en vooral wie we willen zijn. Ze zijn het fundament voor het handelen van alle medewerkers en ze vormen de basis voor het kunnen realiseren van de missie en de visie.

Onze kernwaarden zijn:

- Pedagogisch optimisme

- Waardering

- Gezamenlijke verantwoordelijkheid

- Eigenaarschap

Visie

In onze visie verwoorden we onze opvattingen op onderwijs en de ontwikkelingsmogelijkheden die we voor kinderen en medewerkers willen realiseren. Het is een toekomstbeeld waarvoor we ons in de komende vier jaar gaan inspannen.

Het kind
Peelraam wil kinderen vanuit een katholieke identiteit en lokale eigenheid optimaal toerusten om deel te kunnen nemen aan onze complexe en pluriforme samenleving. De school staat daarbij in voortdurende dialoog met de ouders. Opvoeding en ontwikkeling vinden plaats binnen een gezamenlijk sociaal kader waarin normen en waarden een belangrijke rol spelen. Er is respect voor verschillen en voor andere opvattingen.

We creëren een veilige leeromgeving waarin kinderen eigenwaarde en een positief zelfbeeld ontwikkelen. We werken vanuit pedagogisch optimisme. De drie basisbehoeften competentie, relatie en autonomie staan hierbij centraal. We gaan uit van de talenten van kinderen. Een kind moet zich competent voelen en, waar mogelijk, zelf sturing kunnen geven aan zijn ontwikkelingsproces en voortdurend kunnen groeien, letterlijk en figuurlijk.

We luisteren naar het kind en geven het de ruimte om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de ander, de omgeving, de natuur en de materialen.

Het kind wordt uitgedaagd, niet alleen op cognitief gebied, maar ook op sociaal, motorisch en creatief gebied.

De ouders
Ouders zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen.
Peelraam verzorgt onderwijs dat afgestemd is op de wensen en behoeften van het kind en de ouders.
Ouders en school zijn samen partner bij de ontwikkeling van het kind.

Er is een voortdurende dialoog en open communicatie tussen school en ouders over de inrichting van het onderwijs en de ontwikkeling en de resultaten van het kind.

De medewerker
Om optimaal onderwijs conform onze visie te realiseren staat de kwaliteit en het welbevinden van het personeel centraal. Onze medewerkers vormen het hart van onze organisatie en daarom investeren we optimaal in hun ontwikkeling en welbevinden.
Ons HRM beleid is gebouwd op vier pijlers: professioneel, betrokken, gemotiveerd en gezond personeel.

Binnen de kaders van het vastgestelde beleid en vanuit een collectief gevoelde visie, hebben onze medewerkers de professionele ruimte en de mogelijkheden om hun werk samen in te richten en uit te voeren. Door onderlinge interactie vindt er afstemming en ontwikkeling plaats.

Het planmatig verloop van die werkzaamheden en de controle op voortgang en opbrengsten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden leggen we daarbij zo laag mogelijk in de organisatie.
Medewerkers denken en handelen in het belang van het kind, de stichting, het cluster van scholen en de school.
Elke medewerker investeert optimaal in zijn eigen ontwikkeling.
Onze medewerkers voelen zich verbonden met onze organisatie en zijn trots op wat we samen tot stand brengen in het belang van het kind.

De organisatie
Peelraam is een professionele/lerende organisatie. De ontwikkelingsmogelijkheden van alle medewerkers worden gestimuleerd en zodanig verbonden dat op alle niveaus voortdurend veranderingen optreden om de doelen van Peelraam te kunnen realiseren. Er is focus op de ontwikkeling van een ieder die bij onze organisatie betrokken is. Die focus delen we met elkaar, waardoor er een continue stimulans is vanuit wederzijdse betrokkenheid op de visie van Peelraam. Hierbij wordt uitgegaan van het leren van eigen ervaringen en die van anderen.

Peelraam investeert voortdurend in het ontwikkelen van kennis, expertise en vaardigheden om effectief te kunnen antwoorden op veranderende vragen en omstandigheden.