Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de medezeggenschapsraad van ’t Stekske?
Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. Zo ook op basisschool ’t Stekske. In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerkrachten meepraten en meebeslissen over onderwerpen als:
· de schoolgids
· de schooltijden
· ouderhulp
· de aanschaf van nieuwe methodes
· vaststelling van vakanties
· de veiligheid in en rondom de school
· besteding van geld
· onderwijsvernieuwingen
· onderwijsverbeteringen
· tussenschoolse opvang
· personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)


De taak van de MR is het geven van advies en instemming over de bovengenoemde onderwerpen.
De MR overlegt en wisselt informatie uit over schoolse zaken met de directie van de school. De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en een afvaardiging van teamleden. De MR van ’t Stekske bestaat uit 2 ouderleden en uit 2 personeelsleden.

De stichting Peelraam heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle scholen van de stichting middels 1 afgevaardigde vertegenwoordigd. Dat kan een ouderlid of een personeelslid zijn. De GMR van stichting Peelraam bestaat uit 14 leden. Het GMR-lid van ’t Stekske is een ouder: Els de Klein
Welke ouders en leerkrachten zijn lid van de MR ’t Stekske?
Ouderleden:
Mike Janssen
Angelique Schraven

Personeelsleden:
Thécla Oosterkamp (voorzitter) t.oosterkamp@peelraam.nl
Truus v.d. Wiel (penningmeester) t.vandewiel@peelraam.nl 

Zo wordt u lid van de MR
Voor de oudergeleding geldt dat bij meerdere kandidaten verkiezingen worden uitgeschreven. Ouderleden nemen voor 3 jaar zitting in de MR, maar mogen zich na deze termijn voor nog een termijn verkiesbaar stellen. Personeelsleden nemen ook voor 3 jaar zitting in de MR.

De MR vergadert minimaal 5 keer en maximaal 10 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt een vergadering bijwonen, kan dat natuurlijk altijd. Het zou fijn zijn als u zich van te voren bij een van de leden aanmeldt. Wilt u stukken inzien, dan kunt u zich melden bij een van de MR-leden.

Notulen GMR

- De notulen van 13 december 2017 vindt u hier.

- De notulen van 31 oktober 2017 vindt u hier.